Тенденции в развитии нации


Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения

Лекция 5.

Виды этнических общностей

Род –группа кровных родственников.

Племя – совокупность родов, связанных между собой общими чертами культуры, происхождением, единством религиозных представлений и обрядов.

Народность– исторически сложившаяся общность людей, объединяемая общей территорией, языком, культурой, психическим складом.

Нация — исторически сложившаяся общность людей, характеризующаяся развитыми экономическими связями, общей территорией, общностью языка, культуры, этнического самосознания.

Межэтническая, гражданская нация является совокупностью (сообществом) граждан того или иного государства.

Ряд ученых род не относят к этносу, так как он входит в племя.


Под национальным самосознанием понимается отражение сознания нации в индивидуальном сознании ее членов, выражающее усвоение последними представлений о месте и роли своего народа в мире, о его историческом опыте.

Под национальным вопросом понимается вопрос об освобождении угнетенных народов, их самоопределении и преодолении этнического неравенства.

Межнациональные отношения:

· отношения между разными национальностями внутри одного государства

· отношения между разными нациями — государствами

формы отношений:

· мирное сотрудничество

· этнический конфликт

 

способы мирного сотрудничества:

· этническое смешивание – через межнациональные браки, образуют одну нацию.

· Этническое поглощение – полное растворение одного народа в другом

 

Культурный плюрализм (множественный) – показатель успешной адаптации (приспособления) человека к чужой культуре без отказа от своей собственной.

 

Межнациональная дифференциация –процесс разъединения,разделения, противостояния различных наций, этносов и народов.

· Самоизоляция в целом

· Протекционизм в экономике

· Национализм в различных формах в политике и культуре

· Религиозный фанатизм, экстремизм.

Межнациональная интеграция – процесс постепенного объединения различных этносов, народов и наций через сферы общественной жизни.


· Экономические и политические союзы

· Транснациональные корпорации

· Международные культурные и народные центры

· Взаимопроникновениерелигий, культур и ценностей.

 

Глобализация – это исторический процесс сближения наций и народов, между которыми постепенно стираются традиционные границы, и человечество превращается в единую политическую систему.

 

Межнациональный конфликт – одна из форм отношений между национальными общностями, характеризующаяся состоянием взаимных претензий, открытым противостоянием этносов, народов и наций друг к другу, имеющим тенденцию к нарастанию противоречий вплоть до вооруженных столкновений, открытых воин. 

Основной причиной конфликтов выступаетэтноцентризм – совокупность неправильных представлений одной нации по отношению к другой, свидетельствующих о ее превосходстве.

Источник: studopedia.su

табыңызА)космос кораблі б)Абай даңғылы с)нарықтық экономика д)валюта бағымы е)физикалық карта3. Бұрын архаизм болып қазір неологизмге айналған сөзді табыңызА)апрель б)ай с)ғасыр д)апта е)қаңтар4.


торизм қатысқан сөзді табыңызА)бір күннен кейін үлкен той болды б)Жұмандардың келетіндігі Жамалдың құлағына жеткен с)Құдалар той күнін белгіледі д)Жиынға барлық старшындар шақыртылды е)олар да барды ортаға салды5. Неологизмді табыңызА)бірәдар б)сопы с)бақсы д)діни басқарма е)муфти6. Қай сөз дисфемизмге жатады?А)келін б)мылжың с)барымта д)ауылнай е)уәзір7. Эвфемизмді тұрақты тіркесті көрсетіңізА)қолды болыпты б)ашық мінез с)жүрек жүтқан д)тілі күрмелді е)қарны ашты8. Көнерген сөздің қатарын табыңызА)колхоз б)әсемпаз с)бизнес д)акция е)азаттық9. Табуды табыңызА)жаңбыр б)жылқы с)түйме д)ауыл е)қойшы10. Қай сөз грек тілінен «сыпайы сөйлеймін» дегенді білдіреді?А)эвфемизм б)дисфемизм с)табу д)идиома е)архаизм11. Қай сөйлемде кәсіби сөз бар?А)Апам ұршық иіріп отыр б)Арал теңізі экологиялық аймаққа жатады с)Еуразия — ең үлкен құрлық д)Кеше қатты бұрқасын болды е)Балалар балық аулауға кетті12. Белгілі бір аймақта ғана қолданылатын сөздерді не дейді?А)көнерген сөз б)диалект сөз с)кірме сөз д)термин сөз е)кәсіби сөз13. Терминдерге тән ең басты белгіні табыңызА)дара мағыналы б)көп мағыналы с)жалпы халыққа түсінікті д)белгілі аймақта ғана қолданады е)халық арасында жиі қолданады14. Қай сөздер синоним емес?А)шөміш-бақыраш б)шелек-бақыр с)кесе-пиала д)шаппа-бәкі е)ожау-шәугім15. Бір сыңары диалект сөзден болған тіркесті табыңызА)ағайынды балалар б)әпкелі-сіңлілі с)менің тағайым д)костюм-шалбар е)туысын көрді16. Химия саласына қатысты кірме сөздерді табыңызА)валюта, биржа б)кальций, фосфор с)сутегі, қышқыл д)герц, ватт е)пропорция, теорема17.
ұрақты тіркес» сөзінің баламасын табыңызА)семасиология б)лексикография с)лексикология д)фразеология е)полесимия18. Қай жұптың мағыналары бірдей емес?А)әңгелек-дарбыз б)бәдірен-қияр с)әсел-бал д)жуа-пияз е)келімдәрі -бұрыш19. Фразеологизмді табыңызА)Аузы күйген үріп ішер б)Қой аузынан шөп алмас с)Күлме досыңа, келер басыңа д)Ғалымның өзі өлсе де, сөзі өлмейді е)Ішің ауырса, аузыңды ти20. Мақал мәтелден тұрақты тіркесті табыңызА)Денсаулық зор — байлық б)Ештен кеш жақсы с)Сабыр түбі- сары алтын д)Оқу инемен құдық қазғандай е)Көп түкірсе, көл болады21. Еркін сөз тіркесін табыңызА)тіс қаққан б)тісі батпау с)тісін қайрау д)тісін жуу е)тісі тісіне тимеу22. Ауыспалы мағыналы сөзді табыңызА)Айман оған жылы лебізін білдірді б)Ол әйеліне алтын алқа сатып алды с)Түнгі ауа салқындай бастады д)Күзгі дала сары жапырақтан көрінбейді е) Ол басшылармен ақылдасты23. Көп мағынаға ие бола алмайтын сөзді табыңызА)бас б)көз с)аяқ д) қол е)шаш24. Омоним бола алатын сөзді табыңызА)қағаз б)кітап с)бет д)мұқаба е)оқулық25. Тура мағыналы сөді табыңызА)тіс қайрау б)тіс қаққан с)тісі-тісіне тимеу д)тіс жұлу е)тісі батпау​

Источник: znanija.com

Понятие

В современном обществе формирование наций приобрело устоявшийся характер, хотя и сейчас есть место локальным изменениям. Нации не существуют изолированно, напротив, они находятся в постоянном взаимодействии. Узнаем, что такое межнациональные отношения и кратко рассмотрим их разновидности.

Межнациональные отношения – это тип социальных отношений, участниками которых выступают различные народы.

Существует два основных вида межнациональных отношений:

  • внутри одного государства;
  • между нациями разных стран.

Тенденции в развитии нации

Проблемы межнациональных отношений

Взаимодействие наций не всегда идет мирным путем, порой возникающие трудности и противоречия вызывают агрессию и даже военные столкновения.
Причинами этого могут служить:

  • различный уровень развития и культуры народов;
  • стремление выжить и достичь привилегий, избавиться от дискриминации;
  • борьба за экономические ресурсы.

Можно привести примеры стран, в которых взаимоотношения наций происходили мирным (Современная Америка) и немирным путем (Завоевание соседних народов Римской Империей).

Несмотря на всеобщее признание права наций на сохранение своих традиций, свободное пользование языком, в повседневной жизни конфликты между представителями разных народов случаются довольно часто. Они происходят из-за того, что некоторые люди не готовы мириться с чужой культурой, которая кажется им странной и неправильной. Такое отношение к традициям других народов и уверенность в правильности только своего образа жизни называют этноцентризмом.


Расовая и национальная дискриминация не соответствует принципам, действующим в современном мировом сообществе, поэтому любые формы ее проявления вызывают потребность в регулировании и принятии мер по предотвращению подобных случаев.

Национальная политика

В России, как в многонациональном государстве, в условиях постоянной международной интеграции (налаживание отношений с другими государствами), вопрос национальной политики является одним из самых важных.

Государство стремится не допустить национальной розни, уничтожая и не допуская любые различия в правах народов. Так, разрешается использование родного языка, в том числе, в образовательных учреждениях, в качестве школьного предмета. Тенденции развития межнациональных отношений в России связаны с организацией мирного и конструктивного диалога разных культур, их взаимообогащения, взаимного принятия и уважения (толерантности).

Источник: obrazovaka.ru


Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.